REKRUTACJA ON-LINE

WNIOSEK
o przyjęcie do klasy pierwszej
na rok szkolny 2023/2024
do Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni
DANE OSOBOWE KANDYDATA
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2023/2024 do klasy pierwszej w zawodzie: (należy zaznaczyć wybrane kierunki według preferowanej kolejności 1, 2, 3)
Wybór 1: Wybór 2: Wybór 3: Nazwa ukończonej szkoły podstawowej Wybór drugiego języka obcego: Wybieram następujący przedmiot rozszerzony: Deklaruję udział w zajęciach z przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie:
ZAŁĄCZNIK (PODPISANY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY):

Informujemy, iż administratorem danych przekazanych we wniosku jest Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym we wniosku w związku z prowadzoną rekrutacją do szkoły i przez cały okres nauki. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane podawane są dobrowolnie.